loading
Contacts

Verwerkersovereenkomst

 

Partijen:

……………………………. gevestigd te …………………………………… aan de ……………………………., (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………….en

de besloten vennootschap Complies B.V., gevestigd te (9482WE) Tynaarlo, aan de Handelsweg 30- 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 020 498 41, (hierna: Verwerker), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Arjan Bergsma; overwegende dat

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens van Betrokkenen;

Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de Verwerker, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen aanwijst;

Verwerker tevens bereid is de wettelijk verplichte maatregelen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) te nemen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

Partijen mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen.

zijn het volgende overeengekomen:

Definities
AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.

Hoofdovereenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten hoofdovereenkomst(en), inclusief bijlagen, waarop deze Verwerkersovereenkomst betrekking heeft.

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Verwerkingingsverantwoordelijke of bij Verwerker, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

Partijen: Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Subverwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van een Verwerkerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken.

 

Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.

Verwerkersovereenkomst: deze Verwerkersovereenkomst voor het vastleggen van de afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Dropshipments: Het rechtstreeks laten afleveren van goederen door verwerker bij de afnemer van verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens conform de inhoud van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van verwerking van bestellingen, het bezorgen van deze bestellingen, eventuele dropshipments, aftersales en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. De Persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de Betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA).
2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van Persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte is verboden.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. De toegestane verwerkingen zullen door Medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

 

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van Subverwerkers

5.1. Verwerker maakt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik van de Subverwerkers zoals genoemd in bijlage 2. Voor het overige maakt Verwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke geen gebruik van Subverwerkers.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze Subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze Subverwerkers zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).

6.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Een beveiligd intern netwerk

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging

 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging

 • Sterk wachtwoordbeleid

 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid

 • Doelgebonden toegangsbeperkingen

 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie

 • Controle op toegekende bevoegdheden

6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van Persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of Betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze

 

wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie;

 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

 • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek van de betrokkene zelf afhandelen en de Verwerkingsverantwoordelijke van de afhandeling op de hoogte stellen.
8.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek niet doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van Persoonsgegevens, misbruik van Persoonsgegevens door Medewerkers van de verwerker, naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs en Medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en naar aanleiding daarvan al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de normale wettelijke regeling geldt.
11.2 Indien de verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst kan de verwerkingsverantwoordelijke hem in gebreke stellen. In gebrekestelling geschiet schriftelijk, waarbij aan de verwerker een redelijk termijn wordt gegund om alsnog haar verplichting na te komen. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is verwerker in verzuim. De verwerker is in gebreke indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht reeds blijvend onmogelijk is.

11.3 Indien de verwerker enige in deze overeenkomst of op basis van de wet op hem rustende verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt en na door de verwerkingsverantwoordelijke in gebreke zijn gesteld, heeft de verwerker een termijn van 14 dagen om het verzuim te herstellen. Indien het verzuim niet binnen de genoemde termijn is hersteld en de verwerker daarvoor aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verwerker voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan het jaarlijkse factuurbedrag tussen de partijen bij deze overeenkomst.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Was getekend,

Voor Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam:

Functie: Datum:

…………………..

Voor Verwerker:

Naam: Arjan Bergsma
Functie: Directeur
Datum: 25-05-2018

 

 

Bijlage 1: Specificatie Persoonsgegevens en Betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • NAW-gegevens

  Van de categorieën Betrokkenen:

• Klanten

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven Persoonsgegevens en categorieën Betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Bijlage 2: Specificatie SubverwerkersSubverwerkers:

Verwerker maakt in het kader van artikel 5 van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

• Wiseconn B.V.
Deze Subverwerker is verantwoordelijk voor de development en onderhoud van het IT-systeem van Verwerker.

• Skyberate B.V.
Deze Subverwerker is verantwoordelijk voor de hosting van de servers waarop Verwerker Persoonsgegevens

verwerkt.
• Transsmart B.V.

Deze Subverwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van onze verzendgegevens

 • Gerenommeerde Pakketbezorgers, op moment van tekenen maar niet beperkt tot :

  Sluyter Logistics

  UPS

  DHL

  Transmission Redjepakketje BV

  DPD

 • Mailcampaigns

  Deze Subverwerker is verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven en informatiemails welke door ons worden verzonden