loading
Contacts

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over de bedenktijd.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met SluisICT.

1.3 Dag: kalenderdag.

1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of SluisICT in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat SluisICT ter beschikking stelt, zodat de consument dit kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

1.8 Ondernemer: SluisICT, een eenmanszaak gevestigd aan de Zelhemseweg 57, 7055 AA in Heelweg.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SluisICT georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en SluisICT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SluisICT.

Artikel 2 – Identiteit Van De Ondernemer

2.1 Identiteit van de ondernemer:

SluisICT

Zelhemseweg 57

7055AA Heelweg

Nederland

Telefoon: (085) 0607 184

E-mail: sybrandt@sluisict.nl

KVK-nummer: 9182809

BTW-nummer: NL001868410B12

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door de ondernemer wordt gedaan en op elke overeenkomst op afstand en bestelling die wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument.

3.2 Beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien mogelijk zullen de algemene voorwaarden aan de consument worden verstrekt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de consument worden geïnformeerd dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en op verzoek kosteloos zullen worden verstrekt.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt. Dit gebeurt op een wijze die de consument in staat stelt om de voorwaarden eenvoudig op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de consument worden geïnformeerd over de locatie waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd. Op verzoek zullen de voorwaarden kosteloos worden verstrekt via elektronische weg of op een andere wijze.

3.3 Specifieke voorwaarden

Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. De consument kan zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden altijd beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.4 Nietige bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de overige bepalingen van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo goed mogelijk benadert.

3.5 Interpretatie van de voorwaarden

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod

4.1 Beperkte geldigheidsduur en wijzigingen 4.1.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod. 4.1.2 Het aanbod is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd en aangepast door de ondernemer.

4.2 Omschrijving van producten en/of diensten 4.2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. 4.2.2 Indien afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.

4.3 Indicatieve informatie 4.3.1 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 4.3.2 De afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

4.4 Informatie voor de consument Het aanbod bevat de volgende informatie die voor de consument duidelijk is: a) De prijs inclusief belastingen. b) Eventuele kosten van verzending. c) De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. d) Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. e) De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. f) De termijn waarbinnen het aanbod aanvaard kan worden, of indien van toepassing, de termijn waarbinnen de prijs gegarandeerd blijft. g) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel. h) Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, op welke manier de consument deze kan raadplegen. i) De manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst de verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. j) Eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten. k) De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.5.1 Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

5.5.2 De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

5.5.3 De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

5.5.4 De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

5.5.5 De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij levering van producten:

6.1.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.1.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.1.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.1.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2 Bij levering van diensten:

6.2.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.2.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten In Geval Van Herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Deze informatie dient te worden verstrekt vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

8.2.1 Producten die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

8.2.2 Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

8.2.3 Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2.4 Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

8.2.5 Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

8.2.6 Losse kranten en tijdschriften.

8.2.7 Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.2.8 Hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten:

8.3.1 Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

8.3.2 Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3.3 Diensten betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De Prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

9.4.1 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

9.4.2 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit En Garantie

10.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

10.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 De garantie geldt niet indien:

10.5.1 de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

10.5.2 de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

10.5.3 de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering En Uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Het afleveradres dat de consument aan de ondernemer heeft meegedeeld, geldt als plaats van levering.

11.3 Met inachtneming van hetgeen vermeld is in lid 4 van dit artikel, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hierover uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, bericht ontvangen. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventueel genoemde termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal duidelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd indien een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.7 Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: Duur, Opzegging En Verlenging

12.1 Opzegging:

12.1.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.1.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.1.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
  • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

12.2 Verlenging:

12.2.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

12.2.2 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2.3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

12.3 Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

15.3 Geschillen tussen de ondernemer en de consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

15.4 Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan een geschillencommissie die door de betreffende brancheorganisatie is ingesteld, of aan een door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) erkende geschillencommissie.

15.5 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

15.6 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

15.7 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

15.8 De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de betreffende geschillencommissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15.9 De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

15.10 Indien naast de betreffende geschillencommissie een andere erkende of bij de SGC of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de betreffende geschillencommissie bij voorkeur bevoegd.

Artikel 16 – Aanvullende Of Afwijkende Bepalingen

16.1 Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn.

16.2 Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een andere duurzame gegevensdrager worden opgeslagen, zodat de consument deze op een toegankelijke manier kan bewaren.