loading
Contacts

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van COMPLIES B.V.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van de besloten vennootschap Complies B.V., statutair gevestigd te Tynaarlo, hierna Complies te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 02049841

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Complies en de afnemer alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Onder ’de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Complies een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Complies een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, van afnemer van toepassing worden van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Complies.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Complies gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn voor Complies slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Complies is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3 Complies behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Complies een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Complies met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Wanneer Complies tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer.
3.3 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Complies slechts voor zover zij door Complies schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Complies is bevoegd voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 3.6 Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomsten door de afnemer uitdrukkelijk aan Complies te worden gemeld.

Artikel 3. Meer- en Minderwerk
3.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
3.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen, b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties, d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten e. vermeld in Euro’s: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend f. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en verzekering.
4.3 Complies is te allen tijde gerechtigd haar prijzen tussentijds aan te passen onder meer in geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren. aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Complies bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.
4.4 Complies zal in verband met de inwerkingtreding van het ‘Besluit verwijdering wit- en bruingoed’ van 21 april 1998 in haar prijzen of als aparte post op de factuur een verwijderingsbijdrage in rekening brengen aan de Opdrachtgever met betrekking tot de zaken die vallen onder voornoemde wetgeving. De opdrachtgever is verplicht de verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze in rekening te brengen aan zijn afnemer(s) en te bewerkstelligen dat deze verplicht eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

Artikel 5. Reclames en retour
5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
5.2 Onverminderd hetgeen in 5.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Complies te worden gemeld.
5.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 5.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Complies te worden gemeld.
5.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
5.5 Na het verstrijken van de respectievelijk in 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Complies in behandeling genomen.
5.6 Indien en voor zover de reclame door Complies gegrond wordt bevonden, is Complies uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Complies zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
5.7 Reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Complies.
5.8 Afnemer kan voor het geleverde binnen veertien dagen na ontvangst een aanvraag doen voor retournering. Retourneren na deze termijn van 14 dagen na ontvangst is, in ongebruikte en ongeopende staat, na overleg eventueel mogelijk maar Complies is in dat geval gerechtigd een re-stocking fee in rekening te brengen. Deze fee bedraagt maximaal 10% van de aanschafwaarde.
5.9 Retournering kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Complies en onder door Complies te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Complies nader op te geven adres.

Artikel 6. Betaling/Verzuim
6.1 Betaling dient te geschieden door overmaking op een door Complies aangewezen bankrekening vóórdat aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling vóór de overdracht van de goederen bij aflevering of afhaling.
6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
6.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van Complies’ facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Complies te voldoen.
6.5 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; b. Complies goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

Artikel 7. Eigendomsoverdracht, verlening/overdracht van rechten
7.1 Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Complies en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Complies voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Complies aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is.
7.2 De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van Complies te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.
7.3 Complies is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen, indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Complies niet correct nakomt. De afnemer zal aan Complies op eerste verzoek in deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.
7.4 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop Complies’ eigendomsvoorbehoud rust, dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Complies daarvan terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van Complies direct aan die derden kenbaar te maken.
7.5 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Complies, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt die door het ontstaan van de vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door haar geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door afnemer getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door Complies gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 8. Levering
8.1 Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
8.2 Complies doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechtelijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
8.3 De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door Complies en Opdrachtgever de zake heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.
8.4 Complies is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. Complies is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
8.5 Complies is gerechtigd onder rembours te leveren. 8.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 1. na mededeling van Complies dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd; 2. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd; 3. na (gedeeltelijke) ingebruikname, voor het in gebruik genomen deel. De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

Artikel 9. Transport/Risico
9.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Complies is verstrekt, door Complies als goed huisvader/koopman bepaald.
9.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
9.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 9.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 10. Diensten
10.1 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen Complies en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.
10.2 Complies is gerechtigd overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering te ontbinden zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook, indien blijkt dat Complies niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren.

Artikel 11. Software en Hardware
11.1 De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van toepassing, indien Complies software levert.
11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Complies, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.
11.3 De afnemer is gemachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van Complies conform de betreffende software licentievoorwaarden.
11.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van Complies of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
11.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Garantie
13.1 Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, verstrekt Complies m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Complies naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Complies. Gebruiksartikelen als ponskaarten, discpacks en andere Geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Complies. Gebreken dienen schriftelijk aan Complies te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
13.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Complies zijn gewijzigd of worden onderhouden.
13.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Complies vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering met een plankvoorraad van 30 dagen na factuurdatum geldende vanaf 1 januari 2017.
13.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Complies, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Complies niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
13.5 Indien Complies de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Complies zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
13.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Complies in rekening worden gebracht. 13.7 Complies is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervangingen van materialen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid is Complies niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
14.2 De aansprakelijkheid van Complies zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
14.3 In ieder geval is Complies niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
14.4 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is Complies gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
14.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Complies slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. Complies is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 16. Export
16.1 De wederuitvoer van goederen uit Nederland is aan de Nederlandse en USAmerikaanse wettelijke regelingen onderhavig en is niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van Complies’ goederen naar niet EG landen behoeft te allen tijde onze schriftelijke toestemming, onafhankelijk van de verplichting van de afnemer zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen, als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De afnemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voorwaarden/bepalingen tot verkrijging van de goederen door de eindgebruiker.

Artikel 17. Digitale orders via API / XML
17.1 Ingeval afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om orders rechtstreeks via API / XML bij Complies te plaatsen zijn de navolgende voorwaarden eveneens van toepassing. Ingeval de navolgende voorwaarden conflicteren met de hiervoor opgenomen voorwaarden prefereren de navolgende voorwaarde.
17.2 Afnemer kan enkel dan gebruik maken van de mogelijkheid orders rechtstreeks via API / XML bij Complies te plaatsen indien afnemer hiervoor een sleutel/koppeling van Complies heeft ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de order (o.a. artikelen, aantallen, afleveradressen etc.) berust altijd bij afnemer.
17.3 Afnemer is ingeval van het plaatsen van een order altijd de daaraan verbonden kosten zoals onder andere maar niet uitsluitend verzendkosten, handlingskosten, restocking fee en verpakkingsmaterialen aan Complies verschuldigd, ook indien de levering om welke reden dan ook of door welke partij dan ook wordt ingetrokken of geweigerd.

Artikel 18. Geschillen
18.1 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Complies dienen te worden beslecht door de rechtbank Noord Nederland, locatie Assen.
18.2 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht.

Artikel 19. Speciale leveranciersacties
In geval van een actie met een leverancier(s) van Complies in het kader waarvan aan de afnemer een bepaalde prijstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifieke order plaatst, verplicht de afnemer zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan Complies op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de afnemer de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de afnemer er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor Complies. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de afnemer er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan Complies en is Complies gerechtigd deze afnemer verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt Complies zich het recht voor om hiervoor van de afnemer schadevergoeding te vorderen.